Центральний госпіталь МВС України. - Управління медичного забезпечення та реабілітації МВС України

Go to content

Головне меню

Центральний госпіталь МВС України.

українською мовою
на русском языке

Центральний госпіталь МВС України є лікувально-профілактичним закладом, який забезпечує висококваліфікованою спеціалізованою стаціонарною медичною допомогою працівників і пенсіонерів органів внутрішніх справ, членів їх сімей та інші верстви населення. Являється базою практичної підготовки лікарів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Центральный госпиталь МВД Украины является лечебно-профилактическим учреждением, которое обеспечивает высококвалифицированной специализированной стационарной медицинской помощи сотрудников и пенсионеров органов внутренних дел, членов их семей и другие слои населения. Является базой практической подготовки врачей Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика.

Центральний госпіталь МВС України - це багатопрофільний лікувально-діагностичний і консультативний заклад, має акредитаційний сертифікат вищої категорії та ліцензію на 44 види медичної практики Міністерства охорони здоров'я України, в його складі 16 лікувальних та 5 діагностичних відділень.

Центральный госпиталь МВД Украины - это многопрофильное лечебно-диагностическое и консультативное учреждение, имеет аккредитационный сертификат высшей категории и лицензию на 44 вида медицинской практики Министерства здравоохранения Украины, в его составе 16 лечебных и 5 диагностических отделений.

Лікувальні відділення:

 • терапевтичне;

 • кардіологічне;

 • гастроентерологічне;

 • пульмонологічне;

 • неврологічне;

 • променевої патології;

 • геріатричне;

 • хірургічне;

 • травматологічне;

 • урологічне;

 • гінекологічне;

 • отоларингологічне з офтальмонологічними ліжками;

 • анестезіології та інтенсивної терапії;

 • фізіотерапевтичне;

 • лазерної ендоскопічної спінальної нейрохірургії.

Лечебные отделения:

 • терапевтическое;

 • кардиологическое;

 • гастроэнтерологическое;

 • пульмонологическое;

 • неврологическое;

 • лучевой патологии;

 • гериатрическое;

 • хирургическое;

 • травматологическое;

 • урологическое;

 • гинекологическое;

 • отоларингологическое с офтальмологическими койками;

 • анестезиологии и интенсивной терапии;

 • физиотерапевтическое;

 • лазерной эндоскопической спинальной нейрохирургии.

Діагностичні відділення:

 • функціональної діагностики;

 • лабораторної діагностики;

 • патологоанатомічне;

 • ендоскопії та ультразвукової діагностики;

 • рентгенологічної та радіонуклідної діагностики.

Диагностические отделения:

 • функциональной диагностики;

 • лабораторной диагностики;

 • патологоанатомическое;

 • эндоскопии и ультразвуковой диагностики;

 • рентгенологической и радионуклидной диагностики.

В хірургічних відділеннях госпіталю проводяться складні хірургічні операції, в тому числі лапароскопічні по вилученню жовчного міхура, кіст яєчника, ендоскопічні по вилученню доброякісних пухлин у стравоході, шлунку та товстому кишечнику, трансуретральні резекції аденоми передміхурової залози та інші.

В хирургических отделениях госпиталя проводятся сложные хирургические операции, в том числе лапароскопические по удалению желчного пузыря, кист яичника, эндоскопические по удалению доброкачественных опухолей в пищеводе, желудке и толстом кишечнике, трансуретральной резекции аденомы предстательной железы и другие.

Клінічна лабораторія виконує загальноклінічні, біохімічні, серологічні обстеження, а також проводить ВІЛ-діагностику.

Клиническая лаборатория выполняет общеклинические, биохимические, серологические обследования, а также проводит ВИЧ-диагностику.

В госпіталі працюють кваліфіковані лікарі, в тому числі 8 кандидатів медичних наук і понад 70 лікарів з вищою категорією, 6 заслужених лікарів України.

В госпитале работают квалифицированные врачи, в том числе 8 кандидатов медицинских наук и более 70 врачей с высшей категорией, 6 заслуженных врачей Украины.

Висококваліфіковану медичну допомогу надасть персонал госпіталю.

Высококвалифицированную медицинскую помощь окажет персонал госпиталя.

За довідками прохання звертатися за телефоном: 481-56-01

За справками просьба обращаться по телефону: 481-56-01

Контакти: +380 (44) 481-56-15, 484-64-90, hospital-mbc@ukr.net

Контакты: +380 (44) 481-56-15, 484-64-90, hospital-mbc@ukr.net

Центральний вхід до госпіталю - Центральный вход в госпиталь
Лікувальний корпус на 404 ліжка - Лечебный корпус на 404 койки
Загальний вигляд госпіталю - Общий вид госпиталя

Поштова адреса: вул. Бердичівська, 1, м. Київ, 04116.

Почтовый адрес: ул. Бердичевская, 1, г. Киев, 04116.

Пошук
Back to content | Повернутися до головного меню